Instrumentos

No proxecto Urbana optamos por unha participación continuada e sostida no tempo. Durante todo o período de duración do proxecto, os cidadáns, os colectivos veciñais e asociacións poderán participar a través das diferentes canles que se poñan en marcha.

Os principais instrumentos de participación son os seguintes:

a) Instrumentos que facilitan a participación dos cidadáns a título individual:

b) Instrumentos que facilitarán a participación cidadán de xeito colectivo:

Filosofía

O Concello de Santiago de Compostela, trata de mellorar desde hai anos a comunicación entre a cidadanía e a institución municipal así como a participación que os cidadáns teñen na definición das diferentes políticas locais. O primeiro paso dado nese sentido foi a aprobación por acordo plenario de 4 de decembro de 1.998 do Regulamento de participación cidadá.

Nese documento establécense os principios fundamentais, as regras e os instrumentos dos que se dotará o Concello de Santiago para facilitar a participación cidadá con carácter xeral. 

O título primeiro do regulamento, fai referencia á Información e o dereito dos veciños á mesma en relación coa actividade municipal, así como dos medios dispoñibles para poder exercer este dereito. No título terceiro, establécese a regulación dos Consellos de Participación cidadá,  como órganos que facilitan a labor de participación cidadá e que son o Consello de Relacións Veciñais, o Consello Económico e Social e máis os Consellos Sectoriais ou de área. Por último, no Título cuarto fálase da iniciativa cidadá, a través da cal os cidadáns poden recabar do Concello a execución dunha determinada actividade de competencia e interese público municipal.

Son estes tres aspectos:

os tres eixos sobre os que se construirá o sistema de participación cidadá no Programa Urbana

A partir do Regulamento Xeral de Participación Cidadá e tomando como base os principios que nel figuran, podemos fixar cales serían os principais obxectivos no proceso de participación cidadá que se pretende levar a cabo dentro do marco do proxecto Urbana Santiago Norte:
Finalmente, queremos facer unha mención especial ao papel que desempeñan nas novas tecnoloxías no proceso de participación cidadá do proxecto, adquirindo a páxina web un protagonismo central como ferramenta útil especialmente nos procesos de trasmisión de información á cidadanía sobre a situación e execución do proxecto e na canalización da iniciativa cidadá para ser recollida polos xestores das diferentes actuacións.